Δημοσιεύτηκε η διακήρυξη του Διαγωνισμού: “Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη – Α’ Φάση”

Η διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου που αφορά κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων, αγωγούς αποχετεύσεων, και εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης με κύριο του έργου και αναθέτουσα αρχή το Δήμο Μαρκοπούλου και θα αποτελέσει μακράν το μεγαλύτερο έργο υποδομών στην περιοχή του Δήμου τα τελευταία χρόνια.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ 2016 και είναι συνολικού προϋπολογισμού 26.883.200,00 ευρώ ενώ ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης έργου άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προσφορών είναι η 10.2.2020 και περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία του διαγωνισμού του έργου "Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη-Α Φάση" οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να λάβουν στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και πιο συγκεκριμένα στο σύνδεσμο: http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx πραγματοποιόντας αναζήτηση με Α/Α έργου στο σύστημα 87246.


www.portorafti.online
90 προβολές0 σχόλια
Join My Mailing List
68283800_629569117535528_475837291695597

      Το πολυαγαπημένο μας Πόρτο Ράφτη και η αξιόλογη περιοχή Δήμου Μαρκοπούλου είναι το αντικείμενο αυτής της σελίδας. 

       Εδώ θα βρείτε ότι χρειάζεται κάποιος που διαμένει ή πρόκειται να επισκεφτεί την περιοχή μας.

       Συνδεδεμένοι με κεντρικό δελτίο Ειδήσεων αξιόπιστων και ουδέτερων πηγών αλλά και τοπικά κανάλια, και τοπικές ομάδες

      Επίσης θα βρείτε χρήσιμες εφαρμογές, πρόγνωση καιρού, μουσική, βίντεο και ομάδες για αλληλεπίδραση, καθώς  και αγγελίες για την τοπική αγορά εργασίας αλλά και ιδιαίτερα προϊόντα και υπηρεσίες.

      Ακολουθήστε μας και εγγραφείτε στη σελίδα μας.

 

  • White Facebook Icon

© 2019 by PORTO RAFTI - Markopoulo . Proudly created with ArchiTechnics